ค้นหา
  • ธนพล คำสมุทร

14 อาชีพ ที่ญี่ปุ่นเตรียมเปิดรับแรงงานต่างชาติ

ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นเปิดรับแรงงานต่างชาติ 2 ประเภทหลัก คือ 1) Highly Skilled Professionals อาทิ แพทย์ วิศวกร ผู้ประกอบอาหาร และ 2) Technical Intern Trainees (ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค) หรือแรงงาน blue collar โดยกลุ่มแรกสามารถขยายระยะเวลาการพํานักในญี่ปุ่นโดยไม่มีกําหนดและสามารถนําครอบครัวมาพํานักอาศัยด้วยได้ ขณะที่กลุ่มที่ 2 สามารถพํานักได้ 3 ปี และต่อได้อีกไม่เกิน 2 ปี แต่ไม่สามารถนําครอบครัวมาพํานักอาศัยด้วย (เมื่อครบ 3 ปี แล้ว ต้องออกนอกประเทศก่อน)ทั้งนี้ ภายใต้ระเบียบใหม่ แรงงานฝีมือต่างชาติ (blue collar) ใน 14 สาขาอาชีพ ที่มีความขาดแคลนในญี่ปุ่น ( 1) บริบาล 2) ทําความสะอาดอาคาร 3) อุตสาหกรรมการเกษตร 4) อุตสาหกรรมประมง 5) อุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบ อาหาร และเครื่องดื่ม 6) อุตสาหกรรมด้านร้านอาหาร 7) อุตสาหกรรม หลอมเหลวโลหะ 8) อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรในโรงงาน 9) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10) อุตสาหกรรมก่อสร้าง 11) อุตสาหกรรมต่อเรือ 12) อุตสาหกรรมบํารุงรักษารถยนต์ 13) อุตสาหกรรมภาคพื้นสนามบิน และ 14)อุตสสาหกรรมด้านที่พัก) จะสามารถพํานักในประเทศได้ภายใต้ 2 สถานะ คือ 1) เทคนิคพิเศษแบบที่ 1 ซึ่งสามารถทํางานและพํานักในญี่ปุ่นได้ไม่เกิน 5 ปี แบบต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถนําครอบครัวมาพํานักอาศัยด้วยได้ และ 2) เทคนิคพิเศษแบบที่ 2 ซึ่งสามารถทํางานและพํานักในญี่ปุ่นได้ต่อเนื่องแบบไม่มีกําหนด โดยสามารถนําครอบครัวมาพํานักอาศัยด้วยได้ ทั้งนี้ แรงงานต้องผ่านการทดสอบในด้านต่าง ๆ โดยผลการสอบจะกําหนดประเภทสถานะการพํานัก นอกจากนี้ ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคสามารถเข้ารับการทดสอบเพื่อขออนุญาตทํางาน และพํานักในญี่ปุ่นภายใต้สองสถานะใหม่นี้ได้ด้วย สําหรับแรงงานประเภท Highly Skiled Professionals ระเบียบยังคงเป็นไปตามเดิม

ดู 464 ครั้ง0 ความคิดเห็น