เกี่ยวกับเรา

บริษัทจัดหางาน เอ บี ซี ไทย-เจแปน จำกัด เป็นบริษัทที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดส่งบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับผู้ประกอบการ โดยเน้นผู้ที่เรียนจบ ด้านสายอาชีพ มีความรู้ และมีประสบการณ์ ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นให้ผู้ฝึกงานได้เรียนรู้เทคนิค ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น โดยเจ้าของภาษา และอาจารย์ชาวไทยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนาน เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน และผู้เรียน มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ด้านเอกสาร และให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเอง บริษัท จัดหางาน เอ บี ซี ไทย-เจแปน จำกัด ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการในการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ และตรงกับสายงานที่ทำ และได้รับการเห็นชอบ จากกระทรวงแรงงาน ในประเทศไทย และจากองค์กร JITCO (Japan International Training Cooperation Organization ) ในการจัดส่งผู้ฝึกงานไปเรียนรู้เทคนิค ภาษาและวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุ่น ในนามองค์กรผู้ส่ง ร่วมมือกับองค์กร JAB (Japan Auto Business Cooperative) ในประเทศญี่ปุ่น ในนามองค์กรผู้รับ สรรหาผู้ประกอบการในประเทศญี่ปุ่นที่มีความต้องการ ผู้ปฏิบัติงานเทคนิค และเรียนรู้การทำงาน ภาษา วัฒนธรรม หลังจากครบหลักสูตรการฝึกเทคนิค 3ปีที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว ในนามองค์กรผู้ส่ง และผู้รับ หวังให้ผู้ฝึกงานนำเทคนิคความรู้ ความสามารถที่ได้จากประเทศญี่ปุ่นมาพัฒนาชุมชน และประเทศต่อไป

ご挨拶

タイ北部のチェンライに事務所を置いておりますABC Thai-Japan リクルートメント株式会社 (ライセンスNO. Tor1195/2559)は、人間性重視・地域密着・地域貢献を掲げて皆さまに寄り添える人材派遣会社を目指しています。 弊社は、高等技術専門学校において技術を習得した学生が、その後派遣元企業でのさらなるスキルアップのために日本で学びたい若者をリクルートしています。また、日本語学校においては専門用語を学習し、技術習得もカリキュラムに盛り込んでいます。日本の企業様の即戦力になれますよう、また貢献ができますよう教育しています。 まだ設立間もない弊社でございますが、スタッフは全員技能実習の経験があり、また日本駐在事務所には、タイ人の通訳も常駐しています。 タイ人技能実習生が皆様のお役に立ち、また彼らが日本で技術を習得し、それをタイの産業技術発展のために役立つことを心より願っております。 皆さまのお役に立てる送り出し機関としてご活用下さいますようお願い申し上げます。